Khi nói đến điều 4 tại sao chỉ có chừng này người, mà toàn là ủng hộ thay vì trái chiều ?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_NGHIQUYET/View_Detail.aspx?ItemID=32&TabIndex=6&GopYCho=%C4%91i%E1%BB%81u%204

Tôi gửi tin nhiều lần góp ý kiến về điều 4 Hiến Pháp nhưng không thấy đăng. Không hiểu vì sao nữa. Hay là phải góp ý tốt cho đảng mới được đăng ? Đâu là câu nói “không cấm kỵ” ? Hay đảng chỉ nói đùa thôi ?

Đảng CSVN có nhiệm vụ đoàn kết nhân dân Việt Nam trong ngoài nước và xây dựng Việt Nam thành cường quốc 

Tôi cho rằng việc qui định Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là lực lượng nòng cốt duy nhất giữ vị trí lãnh đạo đất nước là điều không thể thay đổi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã có công lập nước năm 1945 và thống nhất đất nước năm 1975. Nhưng nếu Điều 4 Hiến pháp chỉ có như Dự thảo thì chưa đủ mà phải bổ sung thêm các nhiệm vụ của ĐCSVN trong thời kỳ xây dựng bảo vệ đất nước như sau: ĐCSVN chịu trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ĐCSVN chịu trách nhiệm phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc sinh sống trong nước – ngoài nước, ĐCSVN sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt ý thức hệ, cùng tôn trọng quyền lợi, chủ quyền quốc gia của mỗi nước. ĐCSVN có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước hùng cường, giàu mạnh tiến tới mục tiêu cường quốc biển của khu vực và thế giới.

 

Dương Hữu Thái – góp ý cho: điều 418/01/2013 18:15:29 +07:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Xem thêm trước khi bình luận 

Kính mời bác Dương Hữu Thái xem thêm các phân tích tại đây rồi bình luận tiếp:

 

 

Ý kiến hay: 4Hoàng NamGóp ý19/01/2013 23:02:42 +07:00

Góp ý Điều 4 

Nên rút gọn và sửa đổi cho súc tích, phù hợp với nguyên tắc hiến định là: quyền lực ở nhân dân, nhân dân làm chủ đất nước. Đồng thời thể hiện ý chí xã hội dân chủ, pháp quyền, tôi đề xuất:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và là đại biểu trung thành lợi ích của dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng chính trị được nhân dân ủy nhiệm lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam từ dân mà ra là đại biểu trung thành của dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Đảng, các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động, lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Lê Tấn Hanh – góp ý cho: điều 416/01/2013 10:11:32 +07:00Ý kiến hay: 2Góp ý

Góp ý Dự thảo Hiến pháp 

Bổ sung khoản 1 Điều 4: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, đội tiên phong của giai cấp công nhân…”

 

Thái Hùng – góp ý cho: điều 416/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Xem thêm tại đây 

Mời bác Thái Hùng xem thêm phân tích Điều 4:

 

 

Ý kiến hay: 2Hoàng NamGóp ý19/01/2013 23:26:17 +07:00

Góp ý cho Điều 4 

Tôi xin góp ý cho điều 4 như sau:
Khoản 1: giữ nguyên;
Khoản 2, sửa thành như sau: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân;
Khoản 3, sửa thành như sau: Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những quyết định của mình.

 

Nguyen Van Hien – góp ý cho: điều 410/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 2Góp ý

Góp ý về Điều 4 Hiến pháp sửa đổi 1992 

Khoản 1, Điều 4, đề nghị bổ sung: “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, xã hội và nhân dân Việt Nam

 

Do Le Duong – góp ý cho: điều 409/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý Khoản 1 Điều 4 

Theo tôi nên dùng từ khác thay thế từ “đại biểu” trong đoạn “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam…” cho chính xác với nghĩa tiếng Việt.

 

Bảo Nam – góp ý cho: điều 409/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hayGóp ý

Sửa khoản 1 điều 4 

Khoản 1 Điều 4 nên quy định như sau:  “1. Đảng công sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

 

Chu Tiến Vượng – góp ý cho: điều 408/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hayGóp ý

Góp ý Điều 4 

Theo tôi, Điều 4 nên sửa lại như sau: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là Đảng cầm quyền đối với Nhà nước và xã hội. 2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và của Tòa án Hiến pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

 

Trần Phước Thịnh – góp ý cho: điều 405/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 4Góp ý

Cần nêu rõ cách thức lãnh đạo nhà nước của Đảng là chuyên chính vô sản 

Trong bối cảnh đầy biến động và phức tạp hiện nay, việc khẳng định vai trò và vị trí của Đảng Cộng sản càng cần phải quyết liệt và rõ nét hơn bao giờ hết. Hiến pháp là nền tảng pháp lý của quốc gia, vì thế, cần phải thể hiện vai trò của Đảng Cộng sản và nội hàm của nhà nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) phải rõ nét. Điều 4 cần quy định rõ hơn về vấn đề này. Quy định hiện tại còn quá mơ hồ. Thế nào là lãnh đạo Nhà nước và xã hội? Khái niệm này quá chung chung và có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Trong khi đối với nhà nước XHCN chỉ có một lãnh đão duy nhất là chuyên chính vô sản. Vì sao chế độ một đảng lại không được đề cập ở đây? Tôi tha thiết kính mong Ủy ban dự thảo xem xét nêu rõ yếu tố chuyên chính vô sản trong Dự thảo Hiến pháp.

 

Hồ Hồng Nguyên – góp ý cho: điều 405/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hayGóp ý

Góp ý, bổ sung 

Tại Khoản 1,Điều 4, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “duy nhất” vào câu: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Theo đó sửa lại thành: “ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Mục đích: tạo cơ sở cho ĐCS VN giữ vững vai trò lãnh đạo duy nhất với nhà nước và xã hội, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của ĐCS VN trong lãnh đạo đất nước và dân tộc VN; là cơ sở để đấu tranh chống lại các thế lực thù địch có tư tưởng hành động chống ĐCS VN; điều đó không bảo thủ, không duy ý chí, không lạm quyền,chuyên quyền độc đoán, từ tổng kết thực tiễn đấu tranh chống lại mọi âm mưu, hành động chống phá đảng của các thế lực thù địch của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta mà cụ thể và trước hết là lực lượng CAND Việt Nam đã minh chứng cho điều đó ,là không thể phủ nhận.

 

Nguyễn Nhân Thắng – góp ý cho: điều 405/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hayGóp ý

Góp ý thêm 

Rất chia sẻ với ý kiến xác đáng của anh, theo tôi nghĩ Ban soạn thảo đã cân nhắc từ này và quyết định không đưa vào có lẽ là có lý do. Từ “duy nhất” chúng ta đã nói đã đưa vào từ lâu và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng…thì không thể nào Ban soạn thảo lại vô tình bỏ sót đến vậy! Theo tôi hiểu, trong nhận thức mới về chính đảng cầm quyền và thực tế nền chính trị, lập pháp trên thế giới, Việt Nam ta không thể cứng nhắc, giáo điều mà phải hội nhập trên nguyên tắc chắt lọc tinh hoa của thế giới. Không đưa vào từ “duy nhất” tức là Đảng ta đã nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với nhân dân, đất nước. Một chính đảng tiên phong và chân chính phải là chính đảng ở trong lòng dân tộc, vì dân tộc.

Trong các văn kiện Đảng ta hiện nay tôi thấy nhận thức của Đảng đã dũng cảm khi nhận ra tiền đồ của Đảng vừa vinh quang, xán lạn nhưng không ít nguy cơ. Cụ thể trong cuộc chiến chống tham nhũng thì hệ thống chính trị của ta đã nói rằng nó là nguy cơ làm xói mòn lòng tin nhân dân đối với Đảng cầm quyền và đe dọa sự tồn vong của chế độ.  Bởi vậy ta không cần khiên cưỡng áp đặt “duy nhất” vào Hiến pháp mà phải mạnh dạn đưa những khái niệm mới về chính danh của Đảng cầm quyền. Tôi đã góp ý trước đây là thêm vào cụm từ “Đảng Cộng Sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, được nhân dân ủy quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội”, như thế vừa phù hợp với xu thế dân chủ hóa và thể hiện quyền lực nơi dân, chế độ dân làm chủ. Mặt khác các thế lực thù địch không có cớ khai thác, đả kích, chống phá đối với sự chính danh của Đảng.

 

Ý kiến hayLê Tấn HanhGóp ý16/01/2013 15:52:07 +07:00

Góp ý cho Điều 4 

Cần bổ sung vào Khoản 1: “Đảng lãnh đạo nhân dân giám sát các hoạt động của Đảng thông qua việc nêu ý kiến về sự lãnh đạo của Đảng thông qua Mặt trận Tổ quốc và cả quyền bỏ phiếu tín nhiệm sự lãnh đạo của Đảng”. Quy định như vậy Đảng sẽ trong sạch vững mạnh hơn.

 

Nguyễn Tất Thắng – góp ý cho: điều 404/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Các tổ chức và đảng viên của Đảng 

Theo tôi ở khoản 2 không chỉ ghi là Đảng chung chung mà quy định rõ là “Các tổ chức và đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân…”. Nên sáp nhập mục 2 và mục 3 thành 1 mục duy nhất là: “2. Các tổ chức và đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.”

 

Mai Trung Dũng – góp ý cho: điều 404/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 1Góp ý

Góp ý sửa đổi Điều 4 

Theo tôi tại cụm từ “đại biểu trung thành lợi ích” nên bổ sung thêm “cho” hoặc “vì” vào chỗ “đại biểu trung thành…..lợi ích”.

 

Đinh Nam Hưởng – góp ý cho: điều 404/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hayGóp ý

Góp ý cho Điều 4 

Theo tôi nên quy định Điều 4 như sau:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là Đảng cầm quyền đối với Nhà nước và xã hội.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và của Tòa án Hiến Pháp, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Trần Phước Thịnh – góp ý cho: điều 404/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 3Góp ý

Một số quy định bị lặp 

Trong câu “… đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…“,  việc quy định cụ thể giai cấp công nhân, nhân dân lao động là chưa hợp lý vì giai cấp công nhân cũng là nhân dân lao động, nhân dân của cả nước. Vì vậy, theo tôi, cứ nói là đại biểu trung thành lợi ích của nhân dân Việt Nam là được!!!

 

Ý kiến hay: 1Trần Minh ĐứcGóp ý09/01/2013 0:00:00 +07:00

Góp ý cho Điều 4 

Đề nghị bổ sung thêm từ “duy nhất” vào ý “…là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” tại Khoản 1, Điều 4, Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Cụ thể như sau: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

 

Lê Thành Nhân – góp ý cho: điều 403/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 2Góp ý

Không ủng hộ bổ sung từ “duy nhất” vào Khoản 1, ĐIều 4 

Tôi không ủng hộ quan điểm bổ sung thêm từ “duy nhất” của tác giả Lê Thành Nhân vào Khoản 1, Điều 4 vì:
– Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.
– Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 

Ý kiến hay: 92Nguyễn Hữu ChótGóp ý04/01/2013 0:00:00 +07:00

Về Điều 4 

Điều 4 đã bổ sung nội dung rõ ràng hơn so với Hiến pháp 1992 là:

– Khoản 1, đã thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng theo Cương lĩnh;

– Khoản 2, thể hiện được trách nhiệm của Đảng trước nhân dân;

– Khoản 3, không chỉ các tổ chức của Đảng (như trong Hiến pháp 1992), mà các đảng viên hoạt động phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Nguyễn Hữu Chót – góp ý cho: điều 403/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 94Góp ý

Kiến nghị Khoản 2 Điều 4 

Ở Khoản 2 Điều 4, nên thay từ “Đảng” bằng cụm từ “Đảng viên”. Bởi việc truy cứu trách nhiệm đối với những quyết định sai lầm là phải áp dụng với đảng viên đã ra quyết định đó hoặc đảng viên chịu trách nhiệm thông qua quyết định sai. Ai có liên quan đến đâu thì truy cứu trách nhiệm tới đó, không phải chịu trách nhiệm tập thể, tránh liên lụy những đảng viên gương mẫu, trung kiên.

 

Nguyễn Anh Đức – góp ý cho: điều 402/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 28Góp ý

Khoản 1 Điều 4 

Ở khoản 1 Điều 4 có ghi “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Theo ý kiến của tôi, điều này khi đọc lên đã không có sự nhất quán và cần thay đổi. Nếu Đảng lãnh đạo toàn xã hội thì Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam để làm gì? Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là nơi bày tỏ những tiếng nói khách quan trung lập so với Đảng, là tập hợp của mọi tổ chức chính trị – xã hội ngoài Đảng, phải có tiếng nói của riêng mình, độc lập và khách quan. Nếu Đảng lãnh đạo toàn bộ, cả Nhà nước và xã hội thì tôi e rằng như vậy là không dân chủ… Nên chăng ý kiến của cá nhân tôi là thay cụm từ đó bằng “Đảng Cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước”, còn Nhà nước sẽ quản lý xã hội và xã hội thì sống và làm theo luật pháp…  Quy định như thế đảm bảo được tính nhất quán, khách quan, dân chủ thực sự của nhân dân… tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn lối sống, tự do bày tỏ ý kiến… nhưng sống theo pháp luật, tuân thủ quy định về quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Ý kiến hay: 9Lê Văn NhậmGóp ý03/01/2013 0:00:00 +07:00

Nên trao quyền giám sát Đảng cho Quốc hội 

Tôi nghĩ Khoản 2 Điều 4 nên sửa lại thành: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc Hội về những quyết định của mình”. Lý do: Nhân dân thực hiện quyền lực cuả mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân… Vì vậy cần giao luôn quyền giám sát Đảng cho Quốc hội để Quốc Hội có cơ sở tổ chức thực hiện.

 

Trần Nguyên Duy Thịnh – góp ý cho: điều 402/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 39Góp ý

Không hẳn 

Mói đọc thì thấy có lý nhưng thực ra chưa hẳn đã tốt. Nhân dân giám sát mới thể hiện rõ và đúng nhất chứ còn Quốc hội ở bên trên chưa hẳn đã thấy toàn cục.

 

Ý kiến hay: 32Hoàng NamGóp ý06/01/2013 0:00:00 +07:00

Đề nghị sửa Điều 4 

Đề nghị sửa Điều 4 như sau:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân tiên phong của dân tộc Việt Nam, đại diện tuyệt đối trung thành cho lợi ích của dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất được dân tộc Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ lãnh đạo đất nước.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Hà Huy Hoàng – góp ý cho: điều 402/01/2013 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 6Góp ý

Không ủng hộ sửa lại Khoản 1 – Điều 4 như nội dung trên đây 

Tôi không ủng hộ quan điểm sửa khoản 1, Điều 4 theo như ý kiến của tác giả Hà Huy Hoàng vì khoản 1, Điều 4 dự thảo đã bổ sung rõ ràng hơn về nội dung và thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng theo Cương lĩnh so với Hiến pháp 1992 trước đây.

(Tham khảo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại đây: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=443473 )

 

Ý kiến hay: 95Nguyễn Hữu ChótGóp ý03/01/2013 0:00:00 +07:00

góp ý hiến pháp điều 4 

Điều 4 đã khái quát được sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, đảng là của cả dân tộc của cả nhân dân đó thể hiện sự toàn diện rộng khắp sự lãnh đạo của đảng, điều mới thể hiện sự giám sát của nhân dân vào đảng là cần thiết. hợp lý . Tôi đóng góp ý kiến sau: thay từ “THEO” bằng từ “Lấy ” như trong điều lệ đảng.

 

Nguyễn Mạnh Tuấn – góp ý cho: điều 411/11/2012 0:00:00 +07:00Ý kiến hay: 3Góp ý

Ban Tuấn hiểu sai từ theo 

Bạn Tuấn đã hiểu sai từ “theo” trong Điều 4 này rồi

 

Ý kiến hay: 1Phạm Chí HướngGóp ý29/12/2012 0:00:00 +07:00

One response »

  1. Toi thay chi duy nhat y kien cua ong Nguyen Huu Chot la co y phan hoi nhung ong ay viet rat khon kheo, doc ky moi nhan thay su phan hoi trong y kien cua ong. Ong ay lap luan rat tinh te nguoi khac khong bat be duoc, ong ay muon chinh cac dieu cuar Dang cong san VN de phan hoi lai, tinh y thi moi thay duoc dieu do.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s